“Saya Pεluk Anak-Anak Bagi Tahu Terpαksα Pεrgi..”, Sajat Dεdah Puncα Utαma Kenαpa Tìnggαlkan Malaysia

Menerusi temubual bersama pe.la.wak Harith Iskander baru-baru ini, usahawan sen.sa.si, Sajat atau nama sebenarnya Muhammad Sajjad Kamaruz Zaman ber.kong.si de.tik pi.lu apabila ter.pak.sa ber.pi.sah dengan dua anak ang.katnya.

Menurut Sajat, dia ter.pak.sa me.ning.gal.kan se.ga.la.nya termasuk perniagaan dan keluarga kerana men.dak.wa dirinya ti.dak la.gi se.la.mat berada di Malaysia.

“Saya ter.pak.sa me.ning.gal.kan anak saya, perniagaan saya, perniagaan yang saya usa.ha.kan, saya t.ak boleh ber.fi.kir.

Saya hanya fikir sekarang saya perlu se.la.mat.kan diri saya, sebab itulah saya me.la.ri.kan diri, itulah ke.pu.tu.san diri saya.

“Memang pe.r.i.t untuk saya, se.be.lum la.ri saya pe.luk anak-anak saya dan be.ri.ta.hu saya ter.pak.sa per.gi se.bab bu.kan dalam kea.daan se.la.mat di sini,” katanya.

Da.lam pada itu, Sajat berkata dia membuat keputusan untuk me.la.ri.kan di.ri se.le.pas me.ne.ri.ma te.ka.nan dari pi.hak-pi.hak tertentu hing.ga men.ye.bab.kannya men.ga.la.mi ke.mu.run.gan.

“Orang t.ak faham apa saya la.lui, kalau betul saya di.ja.tuh.kan hu.ku.man pen.ja.ra tiga tahun mereka akan le.tak.kan saya dalam pen.ja.ra lelaki.

“Saya yang dah tra.ns.wo.men semuanya dah be.ru.bah mesti la saya rasa t.ak se.la.mat berada da.lam pen.ja.ra.

Saya ala.mi ke.mu.run.gan hing.ga ter.pak.sa ambil u.b.a.t dan ikuti ra.wa.tan m.e.n.t.a.l,” katanya.

Ter.da.hu.lu, Sajat membuat pen.ga.ku.an be.ra.ni dirinya seorang tr.ans.ge.n.der. Sajat memaklumkan dia berada di Australia sejak 18 Oktober lalu dan nek.ad untuk memulakan kehidupan baru di sana sebagai ‘tra.ns.wo.m.an’.

Sumber:

[1] Rujukan dan Gambar Utama: Rotikaya

[2] Gambar-gambar lain: Instagram nursajatkamaruzzaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *